Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Dünyası Edebiyatı » İslamiyet Öncesi Türk Destanı

Yazar Mesaj   #922  2015-12-18 08:05 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının en mühim mahsulü Türk destanıdır. İslâmiyet öncesi Türk destanı, birbirini takip eden altı bölüme ay­rılır.

  1. Yaratılış
  2. Saka (Alp Er Tonga, Şu)
  3. Oğuz Kağan
  4. Siyenpi
  5. Köktürk
  6. Uygur

Yaratılış bölümü 19. yüzyılda Radloff ta­rafından Altay Türklerinden derlenmiştir. Altay Türkleri eski Türk dinine mensup oldukları için destan, çok geç bir târihte tespit edilmesine rağmen Türklerin yaratılış hakkındaki en eski inançlarını yansıtmaktadır. Ancak destanın uzun asırlar bo­yunca çeşitli tesirler altında önemli değişiklikler gösterebileceğini de hatırdan uzak tutmamak lâzımdır.

Saka bölümü, Al Er Tonga ve Şu destanları olmak üzere ikiye ayrılır.

Al Er Tonga M. Ö. 7. yüzyılda yaşamış olan ünlü Saka hükümdarıdır. Bu hükümdar, bütün Orta Asya'yı hâkimiyeti altında bulundurduğu gibi Kafkasları kuzeyden güneye aşarak Anadolu, Su­riye ve Mısır'ı da fethetmiştir. Hayatı fetihlerle ve bilhasla İranlı Medlerle mücâdele halinde geçmiş, M. Ö. 626,625 veya 624'lerde Med hükümdarı Key- hüsrev tarafından bir ziyafete çağrılarak hile ile öl­dürülmüştür. Bu hâdisenin hâtırası hem Türkler, hem İranlılar arasında yüzyıllarca yaşamıştır. Alp Er Tonga; Asur kaynaklarında Maduva, Herodot'ta Madyez, İran ve İslâm kaynaklarınla Efrâsiyab olarak geçer. Onun hayatı ve savaşları, müs­lümanlıktan çok önce Türkler tarafından büyük bir ihtimalle destanlaştırılmıştır. Kaşgarlı Mahmud'un Dîvânü Lûgati't-Türk'ündeki Alp Er Tonga sa­gusunun bu destana ait bir parça olması kuvvetle muhtemeldir. Câmiü't-Tevârih'teki Oğuz Kağan destanmı Türkçe'ye çeviren Zeki Velidi Togan'a göre, Oğuz Kağan destanının ilk tabakasını Alp Er Tonga'nm hayatı ve savaşları teşkil eder. Ha­kikaten, destandaki Oğuz Kağan da, Alp Er Tonga da Kafkasları kuzeyden güneye aşarak Ön Asya'da fetihler yaparlar. Oğuz Kağan destanının ikinci ta­bakasını teşkil eden Hun hükümdarı Mete ise, Kaf­kasları aşıp Ön Asya'da fetihler yapmamıştır. O halde Oğuz Kağan Destanı'nda, Alp Er Tonga destanı'ndan izler bulunmaktadır.

11. yüzyılın iki büyük Türk yazan, Yusuf Has Hâcib ve Kaşgarlı Mahmud, Alp Er Tonga'dan bah­sederler. Onlara göre İran kaynaklarında Efrâsiyab olarak geçen kahramanın adının Türkçe'si veya lâkabı Tonga Alp Er'dir. Aynı kahraman, Cü- veynî'de, Buku Han, Şahâbeddin Mercânî'de Buka Han bin Pişing olarak geçer. Mes'ûdî'ye göre Kök- türk hakanları, Cüvenyî'ye göre Karahanlı ve Bu­dist Uygur hükümdarları, Şecere-i Terâkime'ye göre Selçuklu sultanları kendilerini Efrâsiyab nes­linden kabul ederlerdi.

Çeşitli kaynaklarda hakkında pek çok bilgi bu­lunan Alp Er Tonga'nm hayatı etrafında teşekkül etmiş destan bugüne intikal etmemiştir. Ancak Dîvânü Lûgati't-Türk'teki sagu, bu destanın şüp­hesiz bazı değişikliklerle 11. asra intikâl etmiş küçük bir parçası olabilir. Atsız'a göre; İranlıların meşhur destanı Şehname 'deki Efrâsiyab'la ilgili bö­lümlerde Fîrdevsi, Türkler arasında sözlü olarak yaşayan Alp Er Tonga destanından da fay­dalanmıştır.

Şu destanı, M.Ö.330-327 yıllarındaki hâdiselere aittir. Bu târihlerde Makedonyalı İskender, İran'ı ve Türkistan'ı istilâ etmişti. O sırada Türklerin başında Şu adlı bir hükümdar bulunuyordu. Destan, Türk­lerin İskender'le çarpışmalarını ve doğuya çe­kilmelerini anlatır. Bu arada doğuya çekilmeyen ve batı Türkistan'da kalan 22 ailenin, Oğuz boylarını teşkil ettiklerini destandan öğreniriz. Bu parçayı Kaşgarlı Mahmud, Oğuzlara niçin Türkmen den­diğini anlatmak üzere "Türkmen" maddesinde Arapça olarak kaydetmiştir. Ancak Kâşkarlı Mah- mud'da İskender, "Zülkarneyn" adıyla geç­mektedir.

Oğuz Kağan destanı, Alp Er Tonga'dan da izler taşımakla beraber, daha çok M. Ö. 209-174 târihleri arasında hükümdarlık yapmış bulunan Büyük Hun Yabgusu Motun'un (Mete) hayatı et­rafında teşekkül etmiş bir destandır. Maalesef bu bölüm de eski şekliyle ve bir bütün olarak bugüne intikâl etmemiştir. Bazı küçük ve muahhar parçalar bir tarafa bırakılırsa, bugün elimizde Oğuz Kağan destanı'na ait üç rivayet bulunmaktadır. 13. yüz­yıldan sonra (en geç 16. yüzyılda) Uygur harf­leriyle, fakat İslâm muhiti dışında tesbit edilmiş bu­lunan rivayet Türklerin müslümanlığından önceki şekli temsil etmektedir. Fakat bu rivayet çok kı­sadır.

14. yüzyılın başında Reşîdeddîn'in Câmiü't- Tevârih adlı eserinde yer alan Farsça Oğuz Kağan destanı oldukça uzundur. Bu Farsça şeklin, 13. yüz­yılda Oğuzlar arasında yaşayan destanın tercümesi olduğu muhakkaktır. Hattâ belki de Reşîdeddîn, Türkçe olarak yazıya geçirilmiş bir Oğuz Kağan Destanı'm  kullanmıştı. Reşîdeddîn rivayeti İslâmiyet'ten sonraki şekli temsil eder. Uygur harfli şekle göre oldukça uzundur, fakat destanın aslına daha uzaktır.

Üçüncü rivayet, 17. yüzyılda Ebü'1-Gazî Ba­hadır Han tarafından tespit edilmiştir. Diğerlerine göre çok daha muahhar olan bu parçada, hem Reşîdeddîn rivayetinden, hem de 17. yüzyılda Türkmenler arasında yaşayan sözlü rivayetlerden faydalanılmıştır.

15. veya 16. asırda tesbit edilmiş bulunan Dede Korkut hikâyeleri de aslında Oğuz Kağan des­tanının parçalarıdır. Başlangıçta Oğuz Kağan'm şahsı etrafında teşekkül eden destan, sonradan diğer şahıslar etrafında genişletilmiştir.

Siyenpi destanı, 2. yüzyılda yaşamış olan Si- yenpi hükümdarı Tan-şe-hoay Yabgu'nun hârikalı bir şekilde doğuşunu ve kahramanlığını anlatır. Türk destanının bu bölümü, Çin kaynakları ta­rafından çok kısa olarak tesbit edilmiştir. Bu des­tanın biraz değişmiş ve genişlemiş bir şekli, Rad- loff'ça Altay Türklerinden derlenmiştir.

Köktürk destanı: Köktürkler'in türeyişi ve ço­ğalmalarıyla ilgilidir. Çin kaynaklarında yer alan rivayetler "Bozkurt destanı", Reşîdeddîn ve Ebü'l- Gazî Bahadır Hân'daki rivayet ise "Ergenekon des­tanı" olarak bilinir. Ayrı adlarla bilinen bu des­tanlar- aslında aynı destanın birbirlerinden çok farklılaşmış şekilleridir.

Uygur destanı, türeyiş ve göç olmak üzere iki parçadan ibarettir. Çin kaynakları tarafından tesbit edilmiş bulunan türeyiş parçası, Uygurların erkek bir kurttan türemelerini anlatır. Uygurların Ötüken bölgesinden Tarım havzasına göç etmeleri et­rafında oluşan ikinci parça ise hem Çin kay­naklarında, hem de İran kaynaklarında yer almakta ve iki rivayet birbirini tamamlamaktadır.

Yukarıda kısaca anlattığımız ve diğer say­falarda metinleri yer alan İslâmiyet öncesi Türk destanının bu parçalan, isimlerine bakılarak sadece belirli Türk boylarını ilgilendiren destanlar olarak düşünülmemelidir. 19. yüzyılda Altay Türk- leri'nden derlenen yaratılış bölümü, ne kadar de­ğişikliğe uğramış olursa olsun ve ne kadar dar bir sahaya sıkışırsa sıkışsın bütün Türklerin koz­mogonisini yansıtmakta, ilk Türklerin yaratılış hak­kında düşüncelerinin izlerini taşımaktadır.

Şehnâme'den özetlenen Alp Er Tonga destanı, uzun asırlar süren İran-Turan mücadelelerinin izlerini taşır; Turan ise bütün Türk dünyasını ifade eder. Turan kahramanı Alp Er Tonga, bütün Türklerin ortak eserleri olan Kutad gu Bilig ve Dîvânü Lûgati't-Türk'te bir Türk beyi olarak geçer. Şu destanına gelince, o da Oğuz, Halaç ve Uygur’ları kucaklamaktadır.

Oğuz Kağan destanı da sadece Oğuzların des­tanı değildir. Destandaki en önemli noktalardan biri Oğuz Kağan'm beylerine Kıpçak, Karluk- Halaç ve Kanglı adlarım vermesidir. Bu nokta, Oğuz Kağan'm bütün Türk boylarının atası olduğunu açıkça gösteriyor. Destan kahramanı, Oğuz Kağan adını taşımakla beraber Oğuz Kağan'm "men Uygurnmg kağanı bola men (ben Uygurların ka­ğanıyım)" demesi de dikkat çekicidir, İslamiyet’ten sonraki asırlarda Oğuz Kağan destanı daha çok Oğuzlarda, özellikle Türkmenlerde yaşamış ve 17. yüzyılda Ebülgazi Bahadır Han tarafından Türk- menler'den tesbit edilmiştir. Oğuz Kağan des­tanının parçaları olan Dede Korkut Hikayeleri de yine daha çok Türkmenistan, Azerbaycan ve Tür­kiye'de yayılmıştır. Ancak Korkut Ata hakkındaki rivayetlerin bugün Oğuzlar'da değil, Kazak Türk- leri arasında yaşadığını ve hatta Kazak Türkleri'nin Korkut Ata'nm icad ettiği bir küyü (makamı) kıl kopuz ile çaldıklarını unutmamak lâzımdır. Dede Korkut hikâyelerinden Bamsı Beyrek'in de Özbek, Kazak ve Kırgız Türklerindeki Alpamış-Alpamıs- Alp Bamsı-Alp Manas destanlarıyla ilgisini, bu des­tanlar üzerinde çalışmış olan araştırmaıcılar ortaya koymuşlardır.

Köktürklerin ve Uygurların kurttan türemesi de bütün Türkleri ilgilendiren ortak bir motiftir. Kurdun kutsallığı hakkındaki rivayetler bütün Türkler arasında yayılmıştır. 10. ve 11. asırdaki Arap ve Süryanî tarihleri, Bozkurt'un, Türklerin önünde bir yol gösterici olduğunu yazarlar. Kök- türk ve Uygurların atası olan Bozkurt (Kökböri), Oğuz Kağan destanında da bir kılavuz olarak gö­rünür. Nihayet Cengiz Han'dan sonra İlhanlılar ça­ğındaki tarihçiler tarafından tesbit edilen Er- genekon destanı da eski Çin kaynaklarındaki Köktürklere ait Bozkurt destanının yeni bir var­yantıdır. 17. yüzyılda Ebülgazi Bahadır Han, Şecere-i Türk adlı eserinde Ergenekon destanının Mo- ğollara mal etmekle beraber Moğol hanlarının Oğuz Han soyundan olduğunu ifade eder. Oğuz Han soyundan İl Han'ın oğlu Kıyan'ın to­runlarından Börteçene, Moğolları Ergenekon'dan çıkarır. Bilindiği gibi Börteçene de Bozkurt de­mektir.

Görüldüğü üzere İslâmiyet öncesi Türk des­tanına ait parçalar bütün Türkleri ilgilendirmekte, hepsinin ortak destan köklerini oluşturmaktadır. Araştırmalar ilerledikçe, İslâmiyet’ten sonra çeşitli Türk boylarında görülen farklı destanların daha başka vak'a, tip ve motiflerinin de İslâmiyet öncesi Türk destan parçalarında bulunacağı şüphesizdir.

 

(ALINTI)


__________________