Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Türk Mitolojisi » Tarihçe

Yazar Mesaj   #898  2015-12-17 22:49 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:
  1. TARİHÇE

552

Bumin Kağan yönetiminde tarihsel olarak ilk kayda değer Türk devletinin kuruluşu

576

Devletin, Doğu ve Batı Türk İmparatorluğu olarak ikiye bölünmesi

682-745

Doğu Türkleri (Göktürkler) Kutluk Kağan yöneti­minde Göktürk İmparatorluğu'nu kurarlar; İmpa­ratorluk merkezi bugünkü Moğolistan'ın güne­yinde Selenge nehrinin yan kolu olan Orhon kıyı- smdadır.

745

Göktürk İmparatorluğunun yine bir Türk boyu olan Uygurlar tarafından yok edilmesi

745-780

Uygur İmparatorluğu

776

Batı Türklerinin Arapların egemenliği altına gir­mesi

800

Batıya ve güneybatıya doğru Türk göçünün başla­ması

568-965

Güney Rusya'da Türk 1 lazar Kağanlığı

840-1212

Türk Karahanlı Hanedanının Amu Derya'dan Ta- nm-Havzası'na uzanan büytik imparatorluğu; İm­paratorluğun zamanla Müslümanlaşması; kültürel ve siyasi merkezler: Balasagun, Kaşgar, Buhara, Se- merkant

962-1190

Bir Türk Hanedanı olan Gazneliler Horasan, Mave- raünnehir ve Afganistan'da hüküm sürer; kültürel ve siyasi merkez: Gazne (bugünkü Afganistan'daki Gazni kenti)

 

 

 
 

 

 

970

Oğuz boylar birliğinin Kınık boyu önderi Selçuk, Buhara civarına yerleşir ve Müslüman olur; Sel­çuklu Hanedanının isim babası olur.

1037-1063

Selçuk'un torunu Çağrı Bey Davud (ölümü 1059) ve Tuğrul Bey Muhammed (ölümü 1063) doğu ve batı İran'da Selçuklu İmparatorluğumu kurarlar.

1040

Selçuklular, Gaznelileri yener.

1055

Tuğrul Bey, Bağdat'ı ele geçirir ve kendisine Halife tarafından Sultan unvanı verilir.

1063-1072

Çağrı Beyin oğlu Alp Arslan imparatorluğun iki bölümünü de miras edinir ve onları birleştirerek Büyük Selçuklu İmparatorluğumu kurar; Başkent İsfahan olur; Pers kültürü etkindir ve resmi dil de Farsçadır.

1064

Ermeni başkenti Ani, Selçuklular tarafından alınır.

1071

Malazgirt Savaşı'nda Alp Arslan, IV. Diogenes ko­mutasındaki Bizans ordusunu yener ve Türk boyla­rına Anadolu yolunu açar.

1072-1092

Alp Arslan'ın oğlu Sultan Melikşah ve onun veziri Nizamülmülk yönetiminde, Büyük Selçuklu İmpa­ratorluğu ve en güçlü ve toprak yönünden en bü­yük dönemine ulaşır; başkent hala İsfahan'dır; di­ğer kültürel ve siyasi merkezler Bağdat, Rey ve Merv'dir.

1072-1107

Süleyman Şah, Anadolu'da Anadolu Selçuklu Dev- leti'ni (Rum Selçukluları) kurar, başkenti Konya yapar; Pers kültürü hala etkisini sürdürür; resmi dil Farsçadır.

1176

Anadolu Selçukluları, Miryokefalon'da Bizans or­dusunu yener.

 

 

 

 

1180-1240

Moğollardan kaçan ve sayıları giderek çoğalan Türk göçebe boyları, özellikle Türkmenler, Ana­dolu'ya kaçar ve burada kısmen büyük kargaşalar yaratırlar; Anadolu'nun nüfus yapısı hızlı bir bi­çimde Türkler lehine değişir; Yunan-Slav ve Er­meni nüfusları azınlığa düşer; yerleşik halk ile gö­çebeler arasındaki sorunlar giderek büyür. '

1220-1237

Sultan I. Alaaddin Keykubad yönetiminde Ana­dolu Selçukluları en ihtişamlı dönemini yaşar.

1240-1242

Türkmenler, Baba İlyas öncülüğünde, dinsel amaçlı Babai Ayaklanmasında Pers etkisi altındaki Sel­çuklu yönetimine karşı çıkar.

1243

Anadolu Selçuklularının Kösedağ'da Moğollara karşı yenilgisi

1260-1280

Batı ve Güneybatı Anadolu'da aralarında Karaman Beyliği'nin de bulunduğu Türkmen beyliklerinin kurulması

1277

Karamanlı Mehmed Bey, Moğol yönetimine karşı çıkar; Konya'yı ele geçirir ve kendisi tarafından tahta çıkarılan Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Siya- vuş'un veziri olur; Türkçe resmi dil olur.

1270-1281

(yaklaşık)

Oğuzların Kayı boyundan olan Türkmen beyi Er- tuğrul, Selçuklu Sultanının izniyle Söğüt civarına (bugünkü Eskişehir yakınlarında) yerleşir ve bir beylik kurar.

1281-1326

Ertuğrul'un oğullarından Osman sırasıyla boy beyi, OsmanlIların ve sonraki Osmanlı İmparatorluğu' nun isim babası olur; onun yönetiminde bir beylikten güçlü ordusu olan egemen bir devlet do­ğar; kapsamlı fetihlerden sonra, Osmanlı derebey­lik sisteminin temelini atar; aldığı gazi unvanı saye­sinde birçok diğer beylik onun yönetimine katılır.

 

 

 

 

 

1326-1360

Orhan babasından yönetimi devralır; Bizanslılar ve diğer Türkmen beyliklerinden elde ettiği toprak­larla İmparatorluğu genişletir: Bursa başkent olur; devletin temel yönetim yapısı oluşur (Vezirlik, Di­van, Valiler).

1349

Bizans İmparatoru Kantakuzenus kendisinin Sırp Kralı Duşan'a karşı desteklenmesi ricası üzerine, Osmanlı orduları ilk kez Avrupa'ya geçer.

1353

Osmanlılar, Avrupa yakasında Gelibolu Yarıma­dası üzerine ilk köprüyü kurarlar ve Avrupa'daki hâkimiyetlerini giderek genişletirler.

1360-1389

I.Murat döneminde özellikle Avrupa'daki toprak genişlemesi devam eder; Edirne, Filibe (Plovdiv), Selanik ve Sofya fethedilir; Hristiyan savaş tutsak­larından Yeniçeri Ocağı kurulur; Baş Vezirlik ma­kamı kurulur.

1365

Osmanlı başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşınır.

1389

I.Murat, Karatavuk (Kosova) Meydan Savaşı'nda Sırp-Bulgar-Amavut ordusunu yener.

1370-1501

Çağatay Türklerinden Timurlenk, Timur Hanedan­lığını kurar ve Orta Asya ile Ön Asya'da geniş alanlara hükmeder.

1390-1502

Türkmen boy birlikleri olan Akkoyunlular ve Ka- rakoyunlular, Doğu Anadolu'nun ve Irak'ın büyük bölümünde hüküm sürerler.

1389-1402

I.Beyazıt Osmanlı'nın Avrupa ve Asya'daki fetihle­rini devam ettirir ve Türkmen beyliklerinin ço­ğunluğunu kendi İmparatorluğuna katar; Sultan unvanını yürütür.

1402

Ankara Savaşmda OsmanlIların Timur'a karşı ye­nilgisi; Osmanlı devletinin dağılması

 

 

 

 

 

1402-1413

Osmanlı Fetret Devri

1413-1421

I.Mehmet Osmanlı Devleti'nin birliğini tekrar sağ­lar ve Anadolu'daki dinsel-sosyal ayaklanmaları bastırır.

1421-1451

II. Murat birçok küçük beyliği Osmanlı Devleti'ne katar ve Osmanlı hâkimiyetini Anadolu'da sağ­lamlaştırır.

1424

Bizans, Osmanlılara haraç ödemeye başlar.

1451-1481

Bölgesel bir güç olan Osmanlı, II. Mehmet, Fatih, yönetiminde dünya imparatorluğuna dönüşür.

1453

E. Mehmet Konslantinopel'i fetheder.

1461

Trapezunt Kralı 1 >avid Komnenos, Fatih Sultan Mehmet'le savaşmadan şehri teslim eder; böylece son Bizans devleti de tarihe karışır. Avrupa cephe­sinde Moldovn l’ronsi Biiyük Stefan'a, doğu cephe­sinde ise Akkoyıınlu şahı Uzun Hasan'a karşı Fatih Sultan Mehmet Osmanlı topraklarını savunur ve daha biıyiik bir toprak genişlemesinin temellerini atar.

 

__________________