Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Seğmen Ruhu » 4-Seğmenlik Nedir?

Yazar Mesaj   #2142  2016-09-05 16:25 GMT  

Online status Mustafa CeylanAdministratorsMesaj: 417
Şehir:
Ülke:
Meslek: Mühendis
Yaş:

4-Seğmenlik Nedir? /Seğmen Ruhu Kitabından

Mustafa CEYLAN

 

 

Seğmenlik, bir gelenek olmasına rağmen, “ordu-millet” inancıyla ihtiyaç vukubunda – hiç beklemeksizin, anında kurulabilen bir teşkilâtlanma yapısına sahiptir.

İnsan Kaynağı Bakımından;

1-Seğmenbaşı

2-Seğmen Kolbaşısı

2-Kart Traş Efe (35 ve yukarısı)

3-Delikanlı (17-35 Yaş)

4-Yeni yetme (15-16 yaş)

5-Seğmen Adayı

Görüleceği gibi, yaş ve tecrübe esasına bağlı bir teşkilâtlanma içermektedir. Seymen, “gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamış, mertlik, bilgelik ve yiğitlik esaslarını benimseyen ve kişiliğinde taşıyan ve 27 Aralık 1919’da Atamızı Dikmen sırtlarında karşılayarak bağrına basanlarla aynı duyguları paylaşan kişidir.”“Seymen Adayı,  Mertlik, bilgelik ve yiğitlik esaslarını benimseyen ve kişiliğinde taşıyan 27 Aralık 1919’da Atamızı Dikmen sırtlarında karşılayarak bağrına basanlarla aynı duyguları paylaşan ancak henüz eğitimini tamamlamamış kişilerdir.”(2)

 

Seğmenbaşı, bütün seğmenlerin başıdır.Sevilen sayılan ve bilge kişiliği ile Seğmen Alayı’ nı yönetebilecek lider kişidir. Ankara Kulübümüz hazırlamış olduğu bir yönergede Seğmenbaşı olarak Dernek Başkanı’nı işaret etmiştir. Seğmen Kolbaşısı ise lider ve eğitmen konumundaki çalıştırıcı Seğmenlerden oluşur.Kıdemli Seğmenlerden Seğmen Kolbaşısı tespiti yapılır. Kart Traş Efe, 35 yaşından yukarı yaşta bulunan, tecrübeli seğmenlere denir. Delikanlı, 17 ile 35 yaş arasında bulunan yiğit seğmenlerdir. Seğmen alayının en savaşçı kısmını bunlar teşkil ederler. Yeni yetme ise 15-16 yaşında bulunan, seğmen eğitiminden geçmiş, seğmenlik ilkelerini öğrenme heves ve heyecanı yoğun olan gençlerimizden meydana gelir. “Seymen Adayı, “Mertlik, bilgelik ve yiğitlik” esaslarını benimseyen ve kişiliğinde taşıyan 27 Aralık 1919’da Atamızı Dikmen sırtlarında karşılayarak bağrına basanlarla aynı duyguları paylaşan ancak henüz eğitimini tamamlamamış kişilerdir.” Şeklinde tarif edilmiştir.

Kurulları Bakımından:

1-Seymen Danışma Kurulu

2- Seymen Yürütme Kurulu

 

Kurullar, Seğmen Alayı veya Derneği Kurulması aşamasında faaliyete geçerler.

 

Ankara Kulübü Derneğinin yönergesinde, Kurullar Sernek Statüsü içinde değerlendirilmiş olup; “Danışma Kurulu, Başkanı, Başkan yardımcıları ve üyeleri Kart tıraş ve tecrübeli seymenler arasından Yönetim Kurulunca atanır ve seymenlik geleneğinin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasında yönetim kuruluna danışmanlık yapar. Demek Yönetim Kurulu Danışma Kurulu hakkında her türlü tasarrufu yapabilir.” Denildikten sonra,

Seymen Yürütme Kurulu: Yönetim Kurulu tarafından atanan ve Seymen faaliyetlerinin her türlü organizasyonunu düzenleyen kuruldur ve Yönetim “Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir. Seymen yürütme kurulu seymen faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi içinde görevlendirme yapar. Demek Yönetim Kurulu bu kurul ile ilgili her türlü tasarrufu yapmaya yetkilidir.”denilmekte ve “Seymen Yürütme Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcıları: Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır ve Seymen Yürütme Kurulunun Demek Yönetim Kumlu ile olan ilişkilerini yürütür.” Tespitinden sonra, “Seymen Yürütme Kurulu Üyeleri: Seymenler arasından Yönetim Kurulu’nca atanır.” Şeklinde ifade edimiştir. Bu kurullar, Dernek statüsünde böyle olduğuna göre, bir şehir veya şehirle çevresi bakımından ise, aynı isimlerle, o kent ve çevresinde yaşayan eski seğmenbaşlarından, bilge kişilerden, sivil, halk önderlerinden teşkil edilir. Bu kurullar, Seğmenlik geleneğinin nesilden nesile bozulmadan aktarılmasını sağlamakla kalmazlar, Seğmen Alayında veya ülke genelinde, kent bütününde meydana gelen olumsuzluklara anında çare bulmakla da yükümlüdürler. Bir çeşit danışma-meşveret meclisi olan kurullar, bizim şanlı Türk tarihimizde de hep var olmuştur.

 

Kendisi da bir Seğmen olan İrfan Çelik, bir yazısında bu hususta şunları söyler:

“Oğuz Han (Mete) M.Ö 210 lu yıllar. Devlet içerisinde asayişi sağladıktan sonra ilk işi bir tören alayı kurdurup, kendisinin tahta çıkış törenini icra ettirmesidir.

O günden günümüze doğru bazı büyük Türk devletlerini ve kuruluşlarını inceleyecek olursak, Göktürkler zamanında "Kengeş Meclisi" yani "Sekmen Meclisi" yine uygulanmış. 2.Göktürk devleti döneminde İlteriş Kağan ölünce çocukları Kül-Tegin ve Bilge kardeşler 7 ve 8 yaşlarında olduğu için bu meclis devletin başına İlteriş Kağanın kardeşi Kapgan Kağanı getirmiştir. Kapgan Kağan vefat edince onun oğlu İnal Bögü devletin başına geçer. Devleti iyi yönetemeyen İnal Bögü yine "Kengeş (Danışma) Meclisi" yani "Sekmen Meclisi" tarafından görevden alınır ve yerine İlteriş Kağanın büyüyen çocukları Bilge ve Kül-Tegin kardeşler devletin başına getirilir.

Selçuklu devletinin Cend şehrinde kuruluşu sırasında atlı Seğmen alayı kurularak ve bir torba içerisinden ok çekilerek Selçuk bey "Bey" ilan edilir.

Osmanlı Beyliğinin Söğütte kuruluşunda yine atlı Seğmen alayı kurulur. O günkü Seğmen Meclisinde, ilk büyük Türk evliyası olan seğmenlik vasıflarının bütün özelliklerini taşıyan, binlerce talebe .alperen ve gazi, dervişleri yetiştirerek Anadoluya göderen, Ahmed Yesevi Hazretlerinin başlattığı bu akımdan gelen ve onun yolunu takip eden o dönemde bir Ahi şeyhi olan,bir süre Ankara’ da yaşayan, Ankara’ da yaşadığı dönemde binlerce talebe yetiştiren ve Ankarada o dönemde kurulan Ankara Ahi Cumhuriyeti’ ne başkanlık etmiş olan Şeyh EDEBALİ Hazretleri Osman beyin kılıcını kuşatır. Yine Ahmed Yesevi Hazretleri’ nin başlattığı akımdan gelen Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri Osman beyin kavuğunu giydirir. Şeyh Edebali'nin talebesi Dursun Fakih’ te Kur'an-ı Kerim okur. Osman Gazi bir keçe içerisinde 9 defa havaya kaldırılarak, kımızlar içilip ve şenlikler yapılarak Bey ilan edilir.” (3)

 

İlkeler Bakımından:

1-Cömertlik,

2-Mertlik

3-Bilgelik

 

Ankara Kulübü Derneğimizin aynı yönergesinde GENEL başlığı altında, ilkeler bakımından konuları da, dernek statüsüne göre ele alınmış olup, sırasıyla şunlar yazılmıştır.

“1.Her Seymen ve Seymen Adayı tanımlarda belirtilen çerçevede temsil ettiği Seymenlik ve Ankaralılık kültürünün onuruna leke düşürmeyecek bir bilince sahip olmakla yükümlüdür.

 

2-Seymenler Seymenliğin yüce bir değer ve Seymen olmanın bir ayrıcalık olduğunun bilincinde olarak taşıdığı “Seymenlik” ünvanını en iyi bir biçimde temsil etmekle
yükümlüdür. Seymenler akademik eğitimin, sosyal ve kütürel gelişimin, mesleki başarının, toplumda saygın yer edinmenin önemini de bilincinde davranırlar.

Kıdemli Seymenler bu önemli hususları gençlere sürekli vurgularlar.

 

3- Seymenliğin temel ilkeleri yiğitlik, mertlik, cömertlik/ bilgeliktir. Tüm Seymenler bu ilkelere uygun davranmakla yükümlüdürler.

4.Ankara Kulübü üyeliği ve Seymenlik için 27 Aralık ruhunu benimsemiş olmak bir şart olup Ankaralılık ve Seymenlik ruhunu benimseyenler için Ankara nüfusuna kayıtlı olmamak bir eksikliği beraberinde getirmez.

5.Her Seymen başta genç Seymen Adayları ve çocuklar için olmak üzere toplum içinde ve Ankara Kulübü Demeğinin Seymeni olarak örnek teşkil ettiği bilinciyle hal ve davranışlarını düzenler.

 

6.Seymen Yürütme Kurulu, Ankara Kulübü Derneği Genel Kurulu ve Yönetim Kumlu kararları ile Ankara Kulübü Tüzüğü ve yönetmeliklerine uymayan bir karar alamaz ve uygulayamaz.

 

 

7.Seymen Yürütme Kurulu, Seymen çalışmalarını programlı, belirli bir düzen içinde yürütülmesinden sorumludur.

8.Ankara Kulübü Demeği Yönetim Kurulu, Seymen Yürütme Kurulu ve Seymen Danışma Kuruluyla toplantılar düzenleyerek faaliyetlerin Derneğin amacına uygun bir şekilde başarılı bir şekilde yürütülmesi için görüş alışverişinde bulunur.

 

9.Seymenler Yönetim Kurulu onayı seymenlikle ilgili veya seymenlik konusunda faaliyete bulunan diğer demek, vakıf vb. kuruluşların düzenlediği veya rol aldıkları etkinliklere katılamazlar. Ayrıca, kendilerine kamu ya da özel, gerçek veya tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlardan bir seymen faaliyeti talebi geldiğinde faaliyetlerin özellikleri açık bir biçimde belirtilerek Yönetim Kurulundan izin almak zorundadırlar. Bu yasakların ihlali, ilgili kişilerin Dernek üyeliğinden ihracını gerektirir.

 

10.Seymenler katıldıkları etkinliklerden her hangi bir ad altında maddi menfaat temin edemez. Aksine davrananların Ankara Kulübü Derneği ile ilişkileri derhal kesilir.

11.Seymenlerin etkinliklere katılımı için gereken ulaşım, yemek ve konaklama giderleri Dernek tarafından sağlanır.

12.     Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulunun talimatları koşulsuz olarak yerine getirilir. Bundan kaçınanlar için disiplin hükümleri uygulanır.

13.Seymenler demek, okul vb. gibi başka kurum ve kuruluşta yapacakları Seymen çalışmaları için Yönetim Kurulundan yazılı izin almak zorundadırlar.

14.Seymenlerimiz Dernek içindeki davranışlarına ayrı bir özen gösterirler ve Derneğimizin Ankara’nın en köklü kuruluşu olduğu ve aile yapısına çok önem verdiğini her davranışta hatırlarlar.

15.Seymenlerin etkinliklerde görevlendirilmesinde Seymen Yürütme Kumlu sorumludur ve bu husus Demek Yönetim Kurulunca sıkı bir biçimde denetlenir.

16.Her türlü malzeme ve kıyafet Demekten zimmet belgesi ile alınır ve verilir. Tesli aldığı demek malını Derneğe zamanında teslim etmeyenler için disiplin hükümleri uygulanır.

17.Demek binasının tarihi niteliği ve emanet oluşu dikkate alınarak azami şekilde korunmasına özel bir özen gösterilir.

ÇALIŞMALAR

18.Çalışmalar önceden ilan edilen gün ve saatler arasında yapılır. Genel duyuru ve Yönetim Kurulu onayı olmadan çalışma yer ve saatleri değiştirilemez. Çalışmalar yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir kişi tarafından günün seçilmiş bir konusunda on dakikalık bir konuşma ile başlar.

19.Çalışmalarda Seymen Yürütme Kurulu düzenin ve disiplinin sağlanmasında sorumludur. Eğitim esnasında seymenler Kolbaşlarının talimatlarına uyarlar.

20.Çalışmalarda Kolbaşları, çalışma disiplininden, yoklamaların yapılarak Seymen yürütme kuruluna tesliminden sorumludur. Ayrıca çalışmaların verimliliğinin artırılması ve gelişmelerle ilgili önerilerini Seymen Yürütme Kuruluna sunarlar. Etkinliklerde ve temsillerde yoklaması fazla olan seymenlere öncelik tanınır.

21.Çalışmalarda ve etkinliklerde aşağıda sıralanan davranışlar Seymen ciddiyeti ile uyuşmadığından kesinlikle kabul edilemez.

 

-Sorumlu yöneticilerin talimatlarına uymamak

-Seymenlere kötü örnek olmak

-Küfür etmek

-Seymen arkadaşlarının dikkatini dağıtmak

-Laf atmak

-Hata yapan arkadaşlarıyla alay etmek

-Selamı veya duruşu bozmak

-Kavga etmek, kavga çıkarmak

-Kıyafetine ve dış görünüşüne özen göstermemek

-Siyasi mesajlar vermek, siyasi söylemlerde bulunmak

 

22.Çalışma disiplinini bozanlar kolbaşları tarafından uyarılır. Disiplinsiz davranış süreklilik arzederse konu seymen kol başı tarafından Seymen Yürütme Kuruluna bildirilir. Kurul konuyu öncelikle değerlendirir ve önerisiyle birlikte Yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu konuyla ilgili kararını Yürütme kuruluna bildirir.

23.Etkinliklerde, çalışmalarda (özel belirlenen alanlar hariç)ve toplu yerlerde sigara içilmez. Çocukların bulunduğu ortamlarda bu hususa ayrı bir özen gösterilir. Çocuklara ve gençlere sigaranın zararları anlatılır.

24.Etkinlik ve çalışmalarda bayanların bulunması durumunda davranışlara geleneklerimize uygun olarak ayrı bir özen gösterilir.

25.Çalışmalar sürerken salona giren seymenler, çalışmaları bölmemek için sessizce yerine oturur Selamını çalışmalara ara verildiğinde verir.

26.Çalışmalar esnasında söz isteyen seymenler elini kaldırarak izin ister. Diğer seymenler soruyu sanki kendileri sormuşçasına sessiz bir şekilde dinlerler.

27.Çalışmalar ve Seymen etkinlikleri devamında toplumun genel kabul görmüş ahlak kuralları çerçevesinde uygun olmayan ve gençlere iyi örnek teşkil etmeyen yerlere gidilmez ve gençlerin bu tür yerlere gitmesi teşvik edilemez.

28.Çalışma ve etkinliklerde bağlama çalacak kişi Seymenler Yürütme Kurulunca belirlenir.

Canlı müzik temin edilmediği durumlarda Dernek görevlisi müzik sisteminin temini ve işletilmesinden sorumludur.

Faaliyetler öncesi ve sonrasında seymen yürütme kurulu faaliyetlerin hazırlık ve uygulama aşamalarında ortaya çıkabilecek emek ihtiyaçlarının karşılanmasında seymenler arasında görevlendirme yapabilir. İlgili seymenler kendilerine verilen görevleri layıkıyle yerine getirmekle yükümlüdür.

30.Her çalışmada yoklama alınır ve çalışmada bulunan görevli tarafından Yürütme Kuruluna teslim edilir.

31.Çalışmalar salon zemin kaplamasına zarar vermeyecek lastik ayakkabı ile yapılır. Çalışmaya katılacakların bu malzemeleri yanında getirmesi şarttır. Aksi halinde çalışmaya alınmaz.

Demek üyesi olmayıp çalışmalara katılacak kişi ve gruplar için Yürütme Kurulundan önceden izin alınır.

 

DİSİPLİN CEZALARI

32.Dernek tüzüğünde ve bu yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı davranışta bulunanlar, işledikleri fiillerin olumsuzluk derecesine göre, yönetim kurulunca aşağıda ifade edilen cezalara çarptırılırlar.

a-Uyarı Cezası

b-Kınama Cezası

d-15 günden 6 aya kadar kulüp faaliyetlerinden men cezası Kulüpten ihraç cezası

33.Bu yönetmelik Genel Kurul kararıyla yürürlüğe girer.

34.Bu yönetmeliği Yönetim Kurulu yürütür.

Evet, bu yönergedeki “Dernek” ismini çıkardığımızda baştan sona kadar Seğmen Alayı mensuplarının anayasasına, iç tüzüğüne ulaşmış oluruz.

“Seğmenler kendi aralarında ferfene toplantıları düzenlerler ve burada; topluluk üyeleri arası ilişkiler düzene oturtulur, üyelere seğmenliğin iyilik, dürüstlük gibi nitelikleri ile sosyal hayata dair bilgiler aktarılır. “Seğmenbaşı” tarafından yönlendirilen bu toplantılarda yemek yenilir, sohbet edilir. Müziğin başlamasıyla sohbet sona erer, önce ağır “divan” havaları çalınır, bir süre sonra da oyun bölümüne geçilir. Cezayir havasının çalınması, toplantının bittiğini haber verir.

 

Kıyafet, takı ve silah, seğmenin görsel özellikleridir. Özel günlerde giyilen bu seğmen kıyafetleri; Osmaniye işliği, camadanlar, altın veya gümüş sim işlemeli kanatlı cepkenler, sırmalı yelekler, diz bağları, tiftik çoraplar, yarım dizlikler, zıvgalar, önü harçlı, kadife veya çuha yelekler, İzmir yelekleri, sekiz gözlü hasır örgülü silahlıklar ve efe kuşaklarından oluşmaktadır. Yemeni adı verilen ayakkabılar, kep denilen başlıklar ve kefiye adı verilen ipek poşular, kıyafeti tamamlayan diğer unsurlardır. Bu kıyafetler seğmenliğin Ankara bölgesiyle özdeşliğinin de göstergelerindendir.

Seğmenlik geleneği, kendi çerçevesindeki sosyal ilişkileri düzenlediği, bölgesindeki oyun ve müzik sanatını sürdürdüğü gibi bu gelenekle bağlantılı el sanatlarını da destekler.

 

Günümüzde Ankaralı sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla yaşatılmaya çalışılan seğmenlik geleneği, sağlıklı bir toplum olabilme yolunda iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi öğretileri ile kendi katkısını yapmakta, “ferfene toplantıları” ile toplumun şehir hayatının yalnızlığından kurtularak birlikteliğin önemini kavramasına yardımcı olmaktadır.” (4)

 

 

(2): ankarakulubu.org.tr

(3):Çelik, İrfan; siirkolik.com

(4):İrfan, Çelik, a.g.e

 


__________________