Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Batı Tesirinde Türk Şiiri » KASİDE

Yazar Mesaj   #2046  2016-07-07 20:26 GMT  

Online status Mustafa CeylanAdministratorsMesaj: 417
Şehir:
Ülke:
Meslek: Mühendis
Yaş:

KASİDE

 


Biz ol nesl-î kerîm-î dûde-yî Osmâniyânız kim
Cihan-gîrâne bir Devlet çıkardık bir aşiretten

 

Biz ol ulvî-nihâdânız ki meydân-î hamiyyette
Bize hâk-î mezâr ehven gelir hâk-î mezelletten

 

Ne gam pür-âteş-î hevl olsa da gavgaa-yi hürriyyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

 

Kemend-î can-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-î esâretten

 

Felek her türlü esbâb-î cefâsın toplasın gelsin

Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten


Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler

Ki ednâ zevki a'lâdır vezâretten, sedâretten


Vatan bir bî-vefâ nâzende-yi tannâza dönmüş kim

Ayırmaz sâdıkaan-î aşkını âlâm-ı gurbetten

 

Müberrâyım recâ vü havften indimde âlîdir
Vazifem menfaatten hakkım ağrâz-î hükümetten

 

Civân-merdân-ı milletle hazer gavgaadan ey bî-dâd
Erir şemşîr-i zulmun âteş-i hûn-î hamiyyetten

 

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yi hürriyyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetten

 

Gönülde cevher-î elmâsa benzer cevher-î gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te’sîr-i sikletten

 

Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
Esîr-î aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

 

Şenindir şimdi cezb-î kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin tâ ebed dür olmasın enzâr-ı ümmetten

 

Ne yâr-î cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl
Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü mihnetten

 

Şenindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infaz et
Hüdâ ikbâlini hıfz eylesin her türlü âfetten

 

Kîlâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyân ey yâreli şîr-î jiyân bu hâb-ı gafletten

 

Namık KEMAL


__________________