Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Köşeyi Dönen Şairler » OSMANLI EDEBÎ HÂMÎLİK GELENEĞİ(12-EK)

Yazar Mesaj   #1326  2016-01-18 00:54 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

II. Selim Dönemi Sonuna kadar Hâmîler ve Hâmîlik Ettikleri Şairler

Hâmî

Şâir ve yazarlar

Yıldırım Bayezid

Şeyhoğlu Mustafa, Ahmedî, Bursalı Niyâzî,

Çelebi Mehmed

Ahmedî, Ahmed-i Dâî, Şeyhî,

II. Murad

Şeyhî, Şeyhoğlu Cemâlî, Şemsî, Nakkaş Sâfî, Gelibolulu Za’ifî, İvazpaşa-zâde Atâî, Hüsâmî, Hassan, Bursalı Ulvî, Aşkî, Yazıcızâde Ahmed Ercan, Yazıcızâde Mehmed Bîcan,

Fâtih Sultan Mehmed

Ahmed Paşa, Necâti Bey, Cezerî-zâde Mahmud Vefâyî, Molla Lutfî, Hızır Bey, Melîhî, Aşkî, Mehdî, Kazasker Fenârî- zâde Ali Çelebi, Defterdar Şemsî, Ulvî, Kâtibî, Zeyneb Hanım, Cemâlî Bâyezîd, Kıvâmî, Amasyalı Şehdî, Hamîdî, Kabûlî, Kâşifî, Sâhilî, Vâhidî, Le’âlî, Huffî, Hüdâyî, Karamanlı Nizâmî,

II. Bâyezîd

Molla Lutfî, Müeyyed-zâde Abdurrahman Efendi, Ami Cemâlî Efendi, Hâtib-zâde, Molla İzârî, Efdal- zâde, Kıvâmî, Kemalpaşa-zâde, Kâtib Şevkî, İdris Bitlisî, Ahmed Paşa, Necâtî Bey, Zâtî, Tâci-zâde Câfer Çelebi, Sâfî, Bihiştî Sinan Çelebi, Çâkerî, Fazlî, Kara Seydî, Şâmî Mustafa Bey, Safâyî Lokman Dede, Derviş Ferrûhî, Basîrî, Muhammed Kazvînî, Firdevsî-i Rûmî, Likâyî, Hamdullah Hamdî,

Yavuz Sultan Selim

Kemalpaşa-zâde, Revânî, Halîmî Çelebi, Sücûdî, Tâli’î, Güvâhî, Fehmî, Nihâlî Câfer Çelebi, Müeyyed-zâde Abdurrahman Efendi, Tâci-zâde Câfer Çelebi, Pîrî Paşa, Zeynel Paşa, Seyyid Mahmud Emîn, Lutfî Paşa, Hayâlî Abdülvehhab Çelebi,İshak Çelebi, Şükrî, Sâgarî, Zâtî, Âhî Çelebi, Tâci-zâde Sâdî Çelebi, Lâmi’î, Muammâyî, Muhammed Kazvînî, Derviş Şemsî, Şah Kâsım,

Kânûnî Sultan Süleyman

Cenâbî Paşa, Şemsî Ahmed Paşa, Derviş Ağa, Celâl-zâde Mustafa Çelebi, Seydi Ali Reis, İbn Kemâl, Ebu’suûd Efendi, Kınalı-zâde Ali Çelebi, Perviz Efendi, Celâl-zâde Sâlih Çelebi, Gazâlî, Hayâlî Bey, Ârif Fetullah Çelebi, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Bâkî, Fevrî, Bâlî-zâde Rahmî, Şerife-zâde Edâyî, Gubârî

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Abdurrahman Çelebi, Kâmî, Şükrî, Semâî, Lâmiî, Zâtî, Ârif Çelebi, Edirneli Nazmî, Ubeydî, Bursalı Selmân, Sîn Ali Bey, Sâmî Hüsam Çelebi, Dâî Abdurrahman Çelebi, Senâyî, Kireçci- zâde Gubârî, Şah Kâsım, Şehâbî-i Acem,

II. Selim

Şemsî Ahmed Paşa, Bâkî, Celâl Bey, Ayşe Hubbî Hâtun, Terzî-zâde Ulvî, Hâtemî İbrâhim Bey, Şâmî Mustafa Bey, Beşiktaşlı Yahyâ Efendi, Azmî Efendi, Câmî Bey,

Mahmud Paşa

Çezerî Kâsım Paşa, Halîmî Lutfullah Çelebi, Hayâtî, Hayâlî, Sarıca Kemâl, Mevlânâ Hâmidî, Hüdâyî, Sâlih Dede,

Müeyyed-zâde Abdurrahman Efendi

Kemâlpaşa-zâde, Necâtî, Zâtî,

Tâcî-zâde Câfer Çelebi

Sücûdî, Sıhrî, Zâtî, Mesîhî,

Pîr Mehmed Paşa

Sücûdî, Şem’î, Lisânî,

İbrâhim Paşa

Hayâlî Bey, Hayretî, Deli Birâder Gazâlî, Nihâlî, Yahyâ Bey,Şükrullah, Celâl-zâde Sâlih, Perriz Efendi,

İskender Çelebi

Hayâlî Bey, Yahyâ Bey, Nihâlî, Rahmî, Celâl Bey, Deli Birâder Gazâlî, Riyâzî, Refîkî, Amânî, Basîrî, Figânî, Harîrî, Latîfî,

Kemâlpaşa-zâde

Aşçı-zâde Hasan Çelebi, Refîkî,

Kazasker Kadrî Efendi

Hâletî, Sehâbî, Yeşil-zâde, Riyâzî, Subhî, Nihâlî Câfer Çelebi,

Rüstem Paşa

Riyâzî, Nakkaş Bâlî-zâde Rahmî, Aşık Çelebi,

Seydi Ali Reis

Yetim Ali Çelebi, Sabûhî, Hâtifî, Mehmed Kâmî, Müslim Çelebi,

Celâl-zâde Mustafa Çelebi

Zamânî, Mâşî-zâde Derviş Fikrî,

Cem Sultan (Konya)

Haydar Çelebi, Sirozlu Kandî, Sehâyî, Şâhidî, Sâdullah Çelebi, La’lî,

Şehzâde Abdullah(Konya)

Necâti Bey, Karamanlı Figânî, Niyâzî,

Şehzâde Selim (Amasya)

Celâl Bey, Durak Çelebi, Terzî-zâde Ulvî, Kara Fazlî, Hubbî Hâtun, Derviş Çelebi, Visâlî Çelebi, Gelibolulu Âlî, Derûnî, Fedâyî, Hâtemî İbrâhim Bey, Vusûlî, Rahîmî,

Şehzâde Bâyezîd (Amasya)

Müeyyed-zâde Abdurrahman Çelebi,

Tâci Bey, Cezerî Kâsım Paşa, Kutbî Paşa Çelebi, Seyfî, Şeyh Hamdullah, Âfitâbî, Mihrî Hanım,

Şehzâde Ahmed (Amasya)

Âfitâbî, Minîrî İbrâhim Çelebi, Penâhî, Makâmî, Zeyneb Hâtun, Mihrî Hanım,

Şehzâde Mustafa (Amasya)

Surûrî, Fazlî, Zârî, Zamânî, Edâyî Çelebi,

 

 

Şehzâde Korkud (Manisa)

Gazâlî, Fedâyî, Manisalı Serîn,

Şehzâde Mahmud (Manisa)

Necâtî Bey, Sun’î, Tâliî, Şevkî, Andelibî,

Şehzâde Süleyman (Manisa)

Sehî Bey, Ferrûhî, Yakînî,

Şehzâde Mustafa (Manisa)

Surûrî Efendi, Kara Fazlî, Zârî, Zamânî, Edâyî, Senâyî,

Şehzâde Mehmed (Manisa)

Kara Fazlî, Azmî, Nûhî Ahmed,

Şehzâde Selim II. (Manisa)

Hüseyin Celâl Bey, Nihânî Durak Çelebi, Terzî-zâde Mehmed Ulvî, Meşrebî Kalender, Kara Fazlî, Hubbî Hâtun, Vusûlî Mehmed, Hatmî Mustafa Bey, Derviş Çelebi, Visâlî Sefer Çelebi, Fedâyî, Fevrî Ahmed, Derûnî, Nigârî Nakkaş Haydar, Zihnî, Bağdadlı Ahdî, Câmî Bey, Rahîmî, Âlî,

Şehzâde Selim I. (Trabzon)

Halîmî Çelebi, Hayâlî Abdülvehhâb Çelebi, Revânî, Seyyid Kâsım, Bursalı Şevkî,

Şehzâde Bâyezîd II. (Kütahya)

Gubârî Abdurrahman Çelebi, İşretî, Câfer-zâde Muhlis, Firâkî, Celâl-zâde Sâlih Çelebi,

Şehzâde Selim (II) (Kütahya)

Celâl Bey, Nihânî Durak Çelebi, Hâtemî, Kara Fazlî, Hubbî Hâtun, Vusûlî, Visâlî Çelebi, Derûnî, Gelibolulu Âlî, Sarı Re’yî, Makâsî Mustafa Bey, Seyyid Meşâmî, Nakkaş Haydar, Zihnî Bâlî Çelebi, Merdümî Çelebi, Ahdî, Câmî Bey, Seyyid Hâşimî,

 

__________________