Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Taner ÜNAL (Araştırma-İnceleme-Makale) » OĞUZLAR-TÜRKMENLER- IRAK TÜRKMENLERİ

Yazar Mesaj   #2582  2017-09-29 00:41 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

OĞUZLAR-TÜRKMENLER- IRAK TÜRKMENLERİ

 

 

 

IRAK TÜRKLERİ TÜRK VATANININ BİR PARÇASIDIR. HEPİMİZ OĞUZLARDAN GELEN TÜRKLERİZ. 
OĞUZLAR, HUNLAR,GÖKTÜRKLER KIPÇAKLAR VD BİR ÇOK TÜRK DEVLETİNİN SIĞINAĞI OLMUŞ, GEREK KURULUŞ SIRASINDA GEREKSE KURULDUKTAN SONRA TÜRK BOY VE BUDUNLARININ MEYDANA GETİRDİĞİ BÜYÜK BİR KONFEDERASYON OLMAYA DEVAM ETMİŞTİR.
BU SEBEPLE OĞUZLARDAN GELMEYEN TÜRK KARDEŞLERİMİZDE ÇOK YAKIN AKRABALARIMIZDIR.

Değerli Arkadaşlarım,
Barzani'nin ilan ettiği referandum ile ilgili gelişmeler devam ederken bir yandan da arkadaşlarımızdan gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bilhassa gençlerimiz tarafından en çok sorulan sorulardan birisi de Irak Türklerine neden "Türkmen" denildiği, "Türkmen" deyiminin tarihsel boyutu ve anlamı ile ilgiliydi. Diğer kıymetli arkadaşlarımızın da bilgilerini tazelemeleri bakımından Sevgili genç evlatlarımızın sorularını Oğuzlardan bu yana ele alarak kısaca paylaşıyoruz

OĞUZLAR

Sevgili Okurlar,
Bilindiği gibi Oğuzlar, Türklerin en ünlü ve önemli şubesidir. Oğuzlar, X. asırda Hazar Denizi’nin doğusundan itibaren Sir derya (Seyhun) nın orta mecralarına kadar uzanan sahalarda yaşıyorlardı. Bugünkü Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran ve Türkmenistan Türklerinin ataları Oğuzlardır. Yine bilindiği üzere, Selçuklular da Oğuzlardandır.

Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kurulmasıyla, Türklük sadece İslam tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir yer tutmuş, Türklerin şehirlerdeki yaşantıları, asıl vatanları olan İç Asya’dan, yeni ele geçirdikleri toprakların sonuna kadar kesintisiz bir sürekliliğe kavuşmuştur. Yine tarihi bir gerçek halinde bilinmektedir ki; Selçuklu İmparatorluğu kurulduğu sırada, Oğuzlarda göçebe, yarı göçebe gruplar mevcuttu. 
Oğuzlar’ın batısında Türk HazArler ve Bulgarlar, doğusunda Karluklar, kuzeyinde Kimekler vardı; güneyinde ise İslâm dünyası bulunuyordu.

Bu asrın başında Oğuzlar Devleti müstakil görünmektedir. Oğuzlar’ın başında Yabgu unvanını taşıyan bir hükümdar bulunmaktaydı. Oğuzlar devleti mekreziyetçi ve otoriter bir devlet değil, feodal mahiyeti haiz bir devletti. Her kabile irsî şeflerinin idaresinde yaşamaktaydı ve başta bulunan hükümdarla rabıtaları gevşekti. Yabgu devletin fiilî idaresiyle pek meşgul olmamakta, onun namına devlet ileri gelenleri devletin iç ve dış işlerini idare etmekteydiler.

Devleti idare salâhiyeti Yabgu da dahil hiç kimsenin tek başına elinde toplanmış bulunmamaktaydı. “Kollektif mesuliyet sistemi” adını verebileceğimiz bir sistem bütün devletin bünyesine hâkimdi ve devlet bir nevi demokratik prensiplere göre idare edilmekteydi.

Kaşgarlı Mahmut Oğuz Türklerini şöyle anlatır: “Oğuz, Türkler’in bir boyudur. Türkmendirler. Yirmi iki boydan oluşur. Başları Kınık’tır. Selçuklu sultanları ondan iner. Sonra sırasıyla Kayığ, Bayundur, Yıva, Salgur, Avşar, Bektili, Büğdüz, Bayat, Yazgır, Eymür, Kara Bölük, Alka Bölük, Iğdır, Üreğir, Tuturga, Ula Yondlug, Töger, Becenek, Çavuldur, Çepni, Çarukluğ gelir.” Kaşgarlı Oğuz’un aslen yirmidört boy olduğunu, ancak iki Kalaç boyunun fedarasyondan ayrılması ile geriye yirmiiki boy kaldığını anlatır. Oğuz Türkleri’nin Hükümdarlarına Yabgu denir. Yardımcılarının adı Kuz irkin’dir.."

Oğuzlar Kınık boyu, liderleri Selçuk Bey’in idaresinde Büyük Selçuklu Devletinin temellerini attılar. Tuğrul Bey ve onun ardılları durumunda olan Alparslan ve Melikşah dönemlerinde Selçuklular; Kafkaslar, İran, Irak, Suriye ve Anadolu üzerinden Ege Denizine kadar ulaştılar. Kınık boyunun idaresindeki bu coğrafyalara doğudan gelen Türklerin iskân edilmelerine bağlı olarak Türkçe Ön Asya coğrafyasında yayıldı. (Oğuzlar bahsi ile ilgili kısa bir giriş yapıyoruz. İleriki paylaşımlarımızda Oğuz Türklerini daha gerniş bir şekilde anlatacağız)

TÜRKMEN KİME DENİR?

10. yüzyıl da Oğuzların bir bölümü İslamiyet’i kabul ettiler. 11.Yüzyılda ise Selçuklu Türkleri İslamiyeti kabul ettiler. İslamiyet’i kabul eden Oğuz boyları daha sonraları Türkmen adıyla anılmaya başladı.

Nitekim Oğuzlar isimli dev eseriyle tanıdığımız Prof. Dr. Faruk Sümer de XI yy'da İslam dinine giren Oğuz boylarına Türkmen denildiğini söyler.

Türkmen; Kafesoğlu, Banguoğlu gibi tarihcilerimize göre “Yoğun bir şekilde Türk’ü belirleyen addır” Yani Türklüğünden şüphe duyulmayan ve onun şuurunu taşıyan kişi Türkmen olarak nitelendirilmiştir.

Kafgesoğlu, "Türkmen" sözcüğünün Türkler İslamiyet'e girmezden evvel dahi, siyasi bir tabir olarak kullanıldığını söyler. "Oğuz" adı yerine kendisine "Türkmen" diyen büyük Türk kütlesi başta Anadolu, Irak, Suriye, Azerbaycan olmak üzere Ortadoğu, Ön Asya ve İran'da böylece siyasi ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmış oldu.

Rene Grousset “En halis Türk kütlesi işte bu oğuz zümresidir; bu kütlenin adı “Türkmen”’dir. Türkmen ismi bile içinde bulundukları milli vaziyetin ifadesidir”demektedir. Profesör Jean Deny’in “Garmmarie de la langue Turgue” (1921) isimli eserinin 326. sahifesinde “Türkmen = Halis Türk/ Öz Türk” şeklinde izah edilir. Anadolu Türklerinin atası olan Türkmenlerin dilleri bir musikiyi andırır. Divan-ı Lügat-it Türk’te “Türkmen lehçesi Türk dillerinin en latifidir.” denilir. 
Şu destanında Türkmen kelimesinin Türk maned’den geldiği hakkında kaydedilen rivayet edilir.

Büyük Türkçülerden Necip Asım Türkmen sözünün Türk insanı veya savaşçısını ifade eden(Türk+man) sözcüklerinden oluştuğunu ileri sürmüştür.

Buna benzer bir görüşü de Türk müelliflerinden Hüseyin Hüsamettin ileri sürmüş "man" takısının yücelik veya büyüklüğü ifade ettiğini böylece ,Türkmen, kelimesinin büyük veya yüce Türk anlamına geldiğini benimsemiştir.

Oğuzlar, gerek bu ad altında, gerekse Türkmen adı ile kitleler halinde Anadolu’ya gelip yurt tutular. Bu geliş, F. Sümer’e göre, yaklaşık iki yüzyıl kadar sürmüş ve Oğuz elinin büyük bir kısmı bu ülkeye yerleşmiştir. Oğuzlar arasında mühim sayıda yarı yerleşik ve yerleşik unsurların da bulunduğu anlaşılıyor. 
Dünyaca ünlü Fransız tarihçisi Cahen, Türk kavimlerinin göçleri ile alakalı olarak şöyle diyordu: “Türkler, son iki bin yıl içinde Anayurtları Ortadoğu Asya’dan bir yanda Hint Okyanusuna, öte yandan Akdeniz’e ve Orta Avrupa’ya kadar uzanan çok geniş bir alana yayılmış halk topluluklarından oluşmaktadır.

“Bugün, kültürce birleşmesi kolay olan Türkler, özellikle oğuz Türkleri yani Türkmenlerdir: Türkiye Türkmenleri gibi, Azerbaycan, İran ve Harzem ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uruğuna (soyuna) mensupturlar. Bundan dolayı, Türkçülükteki yakın mefkuremiz Oğuz birliği yahut Türkmen birliği olmalıdır.” der.

12 ve 13.yy'dan itibaren "Türkmen" sözü "Oğuz" sözcüğünün yerini alarak yaygınlaşmış, yerleşik Türklere "Türkmen" göçebelere "Yörük" denilmiştir. 
Özetlemek gerekirse Türkmenler Orta Doğu Anadolu
ve Kafkaslarda yaşayan Oğuzlara verilen isimdir. Zaman zaman
siyasi çevreler Türkiye Türkleri ile hudut aşırı yaşayan Türkleri
ayırmak için özel bir çaba harcamışsa da bu bir yeniliği
getirmemiştir. Zaten şu anda Türkiyede yaşayan Türkler de
Türkmen Oğuz boylarına mensuptur

IRAK TÜRKLERİ/ TÜRKMENLER.

Sevgili Okurlar,
Bu gün Türkiye'nin güney komşusu olan Irak'ta yaşayan soydaşlarımıza, genel olarak "Türk" demekle beraber, son yıllarda daha da sıklaşarak kullanılmağa başlanan "Türkmen" deyimi de ilgi çekmeğe başlamıştır. 1918'de sona eren Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'den koparılıp, Irak adı ile kurulan devletin vatandaşları olarak varlıklarını sürdüren soydaşlarımızdan, uzun yıllar "Türkler" diye söz edilmiştir. 
Ne var ki 1959 yılından sonra, Irak'ta yaşayan Türklerin Türkiye ile olan kan ve kültür bağlarını unutturmak için, soydaşlarımıza devlet tarafın¬dan resmî olarak "Türkmen" denilmeğe başlanmıştır. Böylece kendilerine göre, Irak'ta yaşayan Türklerin kökenlerinin Anadolu'ya değil de, Orta Asya'ya uzandığını ispata çalışan Irak yönetimi, soydaşlarımızı Türklük dünyasının kalbi olan Türkiye'den koparmış ve "Türkmen" deyimi ile Türklerin Türklüğünü silmiş olacaktı.

Bu uygulama, daha önce İngilizler tarafından da ele alınmış, ancak bundan bir sonuç alınamamıştı. Irak'ta 1959 yılından sonra, Bağdat yönetimi tarafından "Türkmen" topluluğu diye isimlendirilen Türkler, bilindiği gibi, Lozan Konferansı sıralarında İngiliz heyeti tarafından da "Türkmenler" olarak ifade edilmişlerdi. O zaman Türk heyeti başkanı olan İsmet Paşa, "Türkmen" ve "Türk"ün eşanlamlı olduğunu, hatta bu anlamda Türkiye Türklerinin de Türkmen olduklarını söyleyerek, sonuçta bunun bir politik manevra konusu yapılamayacağını ileri sürmüştü. Böylece İngiliz tezi, daha o sıralarda çürümüştü.

Irak'ta cumhuriyet dönemini başlatan Abdülkerim Kasım yönetimi de, Türklerin Türkmen olduklarını, bu ba¬kımdan Irak'taki Türk topluluğunun Türkiye değil, Orta Asya kökenli olduklarını göstermeye çalışmış ve güya Irak'taki Türklerin Türkiye ile olan soy ve kültür bağlarını böylece kesmeye çalışmıştır.. Tıpkı Yunan Hükümeti’nin, Yunanistan toprakları üzerinde yaşayan Türklere Türk dememek için, Müslüman deyimini kullanması gibi , Irak yönetimi de, hiç bir şekil ve surette sonucu değiştiremeyecek olan bir yola başvurmuştur. Buna karşılık Irak'ta yaşayan soydaşlarımız, yönetim tarafından kendilerine verilen "Türkmen" adından, rahatsızlık duymamışlar, hiç yadırgamadan da bu deyimi kullanmaktan çekinmemişler, Türklüklerine daha da fazla sarılmışlardır.

Sevgili Okurlar,
Görüldüğü gibi Irak'ta varlığını günümüze kadar sürdüren Türklere "Türkmen" denilmesi, aslında altında gizli ve politik manevra yatan bir düşüncenin başarısız bir ürünüdür.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi "Türkmen" deyişi, geniş ve bilindiği anlamda batıya göç eden Türkleri, yani Oğuzları, ifade eder ki, bu anlamda günümüzde Türkiye, Azerbaycan, Balkan, Kıbrıs, Suriye ve Irak Türklerinin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı içine alır. Bugün Türkmenistan'da, Afganistan ve İran'da yaşayan Türkmen boylarının gerçekte Irak Türkleri ile, zannedildiği gibi yakın bir akrabalıkları bulunmadığı gibi hiç birimiz ayrı değiliz hepimiz Oğuz Türklerinden gelmekte olan Türkleriz. Oğuzlar Hunlar,Göktürkler Kıpçaklar vd bir çok Türk devletinin tarihten silinme dönemlerinde sığınağı olmuş gerek kuruluş sırasında gerekse kurulduktan sonra Türk boy ve budunlarının meydana getirdiği büyük bir konfederasyon olmaya devam etmiştir. Bu sebeple Oğuzlardan gelmeyen Türk kardeşlerimizde çok yakın akrabalarımızdır.

Türkmenlerin binlerce yıllık tarihi ve kültürel miraslarını koruyup, geliştirerek, Irak'ta meydana getirdikleri Türk varlığı, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Türklüğe karşı girişilen düşünce ve eylem, Türk Dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti için bugün ve yarın büyük bir tehlike teşkil etmektedir.

Bu gerçeğin anlaşılması, anlatılması ve her Türk'ün şuurunda yer etmesi ise, yaşayan bütün nesillerin öncelikli görevlerindendir.

Sevgili Okurlar,

Yarın Irakta Türk kardeşlerimize yapılan zulmü paylaşacağız. 
Görüşmek üzere Sevgiler Saygılar

28 Eylül 2017 Saat 21.00

TANER ÜNAL


__________________